Безплатни обучения

„СиСтаКом“ ЕООД е вписана под № 656  в списъка с Доставчици на обучение по ключови компетентности към Агенция по заетостта и провежда безплатни обучения финансирани по ваучерната система на ОП „Развитие на човешките ресурси“. По тази оперативна програма заети и безработни лица могат да получат ваучер за безплатно обучение.

Фирмата има възможност да провежда обучения по следните програми, схеми и проекти:

  • Схема „Аз мога повече“

Ако сте заето лице, работещо на постоянен трудов договор или самоосигуряващо се лице (собственик на фирма, занаятчия или земеделски производител), можете да заявите в Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) по местоживеене или месторабота желанието си за включване в курс. След като получите уведомление от ДБТ за одобрение, ни го предоставяте и ние ви включваме в група, за което уведомяваме съответната ДБТ. След като ви бъде издаден поименен ваучер за включване в курс за придобиване на професионална квалификация или обучение по чужд език или дигитална компетентност, отново ни го предоставяте и стартираме обучението.

  • Схема „Развитие“

Ако сте представител на община, общинско предприятие или работодател от реалния сектор, можете да подадете заявка за наемане на безработни лица на субсидирани работни места за период между 9 – 12 месеца, които предварително ще преминат професионално обучение по посочената от вас професия и специалност. За всяко работно място, посочено в Заявката, работодателят има възможност да одобри за заемане на работното място след успешно завършено обучение  повече от едно безработно лице. След успешното завършване на обучението на одобрените лица, работодателят прави окончателен подбор измежду тях за включването им в заетост в съответствие със заявения брой работни места. Обучаемите получават стипендия, изплащана от Агенция по заетостта изплащана от Агенция по заетостта, в размер на 8 лв./ден за всеки присъствен учебен ден. На обучаемите се възстановяват и разходите за транспорт в случай, че им се налага да пътуват от други населени места до мястото на провеждане на обучението.

  • Схема „Първа работа“

Схемата е  предназначена за работодатели и безработни младежи до 29-годишна възраст, който могат да подават заявления в бюрата по труда в страната за участие по проект „Първа работа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В проекта могат да участват всички работодатели от реалния сектор. По схемата на работодателите, които наемат безработни младежи за период от 6 до 12 месеца, ще се предоставят средства за трудово възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания, към които се отнася разкритото работно място. В зависимост от заявените потребности от работодателите, безработните младежи ще получат ваучери за включване в професионално обучение или обучение по ключови компетенции. След обучението младежите ще започнат работа по придобитата квалификация или компетентност.

СиСтаКом ЕООД работи по всички активни програми и схеми предоставящи ваучери за безплатно обучение. Ако има активна програма за обучение и не намирате информация за нея на сайта ни, можете да се свържете с нас за да проверим индивидуално вашия случай и при възможност да бъдете включени в обучение към нея.